Intellectuele eigendomsrechten La Leche League

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Borstvoedingorganisatie La Leche League en de naam en het logo van La Leche League, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij stichting La Leche League Nederland en La Leche League International (hierna tezamen aangeduid als: ‘La Leche League’). La Leche League behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.
De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, lay-out) berusten uitsluitend bij La Leche League. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van La Leche League is het onder meer niet toegestaan de website lalecheleague.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen. Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Ingezonden materiaal

La Leche League heeft het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten inzenders

Door inzenden van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer via de website lalecheleague.nl danwel via e-mail geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan stichting La Leche League Nederland dit materiaal onbeperkt te (her)gebruiken en te publiceren ten behoeve van uitgaven van La Leche League die in lijn zijn met het doel van stichting La Leche League Nederland: het geven van aanmoediging, steun en informatie aan vrouwen die hun kinderen borstvoeding willen geven, en aldoende via borstvoeding een bewust moeder-zijn te bevorderen.
Dit geldt voor uitgaven in print en in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot het materiaal dat hij/zij inzendt naar La Leche League, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.
Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt ingezonden naar La Leche League geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart La Leche League terzake van vorderingen van derden.