Hoe gaat Borstvoedingorganisatie La Leche League met jouw gegevens om?

LLL biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens c.q. informatie over jou te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig en in lijn met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Voor LLL is de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens LLL verzamelt, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken en hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring wordt dit nader omschreven.
Heb je vragen over onze privacyverklaring, dan kun je deze richten aan: info@borstvoeding.nl

Welke persoonsgegevens verzamelt LLL?

LLL kan, afhankelijk van het soort dienst die je bij ons gebruikt of afneemt, de hieronder opgesomde persoonsgegevens vragen.

Deelname bijeenkomsten en cursussen

  • voornaam en achternaam
  • E-mailadres en telefoonnummer

Telefoondienst en e-mailvragen

  • voornaam en eventueel achternaam
  • eventueel naam, leeftijd en geslacht baby
  • eventueel e-mailadres en/of telefoonnummer
Als een vrijwilliger deze gegevens persoonlijk afneemt, heeft zij de verplichting dit na afronding van het daarop volgende kalenderjaar te vernietigen.

Bestellingen webwinkel en donateurschap

  • NAW-gegevens
  • e-mailadres en telefoonnummer
  • bankrekeningnummer

Bestellen brochure Leidster worden

  • Naam en woonplaats
  • e-mailadres
Je zult een aantal keren per jaar per e-mail informatie over onze scholingsmomenten ontvangen. Je kunt je op elk moment daarvoor uitschrijven.

Voor welke doeleinden verwerkt LLL persoonsgegevens?

LLL gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

Hoe lang bewaart LLL persoonsgegevens?

LLL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.
Zo zal LLL bijvoorbeeld bij opzegging als donateur, je persoonsgegevens binnen een redelijke termijn na indiening van je verzoek verwijderen. Dit behoudens eventuele wettelijke verplichtingen en hieruit voortvloeiende bewaartermijnen.

Deelt LLL persoonsgegevens met derden?

Wij delen NAW-gegevens en betaalgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de overeenkomst, zoals aan onze betaling- en bezorgdiensten voor het leveren van ons tijdschrift Borstvoeding Vandaag, aanvullingen voor het Documentatie Abonnement en bestelde producten uit onze webwinkel. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in en wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens.

Cookies op onze website

We maken gebruik van Google Analytics. Deze staat privacyvriendelijk ingesteld, waardoor cookievermelding niet nodig is. Voor de social media buttons en de twitterfeed zijn wel cookievermeldingen nodig. Wij hebben ervoor gekozen de social media buttons uit te zetten omdat deze toch niet gebruikt worden. Twitter verzamelt via de twitterfeed wel gebruikersgegevens. Welke dat zijn, kun u hier zien: https://help.twitter.com/nl/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy

Hoe beveiligt LLL persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen van onze diensten worden alleen gedeeld binnen LLL wanneer dit ons doel dient en alleen zolang het ons doel dient. Bij een bestel- of aanmeldingsproces en het versturen van contactformulieren wordt altijd gebruik gemaakt van een beveiligde (SSL-) verbinding. Medewerkers van LLL hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.
Wij maken afspraken over de beveiliging van jouw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

Je kunt op ieder moment bij LLL een verzoek indienen, bijvoorbeeld om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Neem dan contact op met ons via info@borstvoeding.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om bijvoorbeeld een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn is het mogelijk dat LLL je om meer informatie vraagt om je identiteit deugdelijk vast te stellen.
Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft dat je niet langer benaderd wil worden, zal LLL dit registreren en ervoor zorgen dat je persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via info@borstvoeding.nl. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op je recht op verzet.

Wijzigen privacyverklaring

LLL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op deze pagina. Wij raden je aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze privacyverklaring.


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 januari 2023.